Парти игра за културни свине.

Безплатна доставка за поръчки над 70 лв.

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Криейтив Уит Ю“ ООД, гр. София, ул. Доспат № 23А, ИД. Номер 206117489, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на електронния магазин “Карти срещу българщината” на адрес в интернет www.bulgarshtina.bg, наричан по-долу „Електронен магазин”.
 
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: „Криейтив Уит Ю“ ООД;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Доспат № 23А ет. 3 ап. 56;
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Доспат № 23А ет. 3 ап. 56;
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ул. ул. Доспат № 23А ет. 3 ап. 56, E-mail: karti@bulgarshtina.bg, тел: +359 885540988;
 • Вписване в публични регистри: ИД № 206117489;
 • Надзорни органи:  
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите  
гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин “Карти срещу българщината” e интернет платформа, достъпна на интернет адреса www.bulgarshtina.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори с Доставчика за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика на Електронен магазин www.bulgarshtina.bg стоки, включително следното:
 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне и получаване на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин, достъпна на адрес в интернет www.bulgarshtina.bg;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронен магазин;
 • Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика на платформата на Електронен магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин в интернет на адрес www.bulgarshtina.bg.
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика на Електронен магазин чрез интерфейса на Електронен магазин, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.bulgarshtina.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) Ползватели на услугата Електронен магазин могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 години.
(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателят се задължава да получи стоките на седалищния адрес на Доставчика в случай, че опцията “Вземи на място” е избрана вместо опция “Доставка” при сключването на договора за покупко-продажба на избраните стоки.
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронен магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронен магазин в Интернет.
(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(6) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките в зависимост от избраните от Ползвателя предпочитания за доставка. Цена за доставка не се заплаща в случай, че Ползвателят е избрал опцията “Вземи на място”.
 
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 6. (1) За да използва Електронен магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква предварителна регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо (email) на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Декларацията за поверителност (относно защита на личните данни) на Електронен магазин на адрес в интернет www.bulgarshtina.bg на Доставчика и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.
(7) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
 
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронен магазин.
(2) Покупко-продажбата през интерфейса на Електронен магазин се извършва на български език.
(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на Електронен магазин на интернет адрес www.bulgarshtina.bg.
(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от Електронен магазин
(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.
(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от Електронен магазин на интернет адрес www.bulgarshtina.bg. и получи потвърждение и номера на своята електронна покупка.
(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни, непълни или заблуждаващи.
(9) Ползвателят приема лично закупените стоки на адреса на седалището на Доставчика в случай, че не е избрана и заплатена доставка като допълнителна услуга, а е избрана опция “Вземи на място” при сключване на договора за покупко-продажба.
(10) При избиране на опция “Вземи на място” Ползвателят заплаща по електронен път през интерфейса на Електронен магазин чрез избран метод за плащане по банков път  или чрез онлайн POS терминал само цената на избраните от Ползвателя стоки. 
(11) При избиране на опция “Вземи на място” Получателят взима закупените стоки от седалището на Доставчика след като плащането на цената на избраните стоки е регистрирано в банковата сметка на Доставчика
Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 • Извършване на регистрация в Електронен магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронен магазин; 
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронен магазин чрез идентифициране с предварително зададените от Ползвателя име и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка (кошница);
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката (име и фамилия, телефон, адрес, електронна поща, предпочитан начин на доставка или “Вземи на място”);
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;
 • Плащане на цената и таксата за доставка при избран предварителен метод на плащане.
(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от Електронен магазин без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:
 • Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.bulgarshtina.bg;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и добавянето им към списъка със стоки за покупка в кошницата;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката (име и фамилия, телефон, адрес, електронна поща, предпочитан метод на доставка или “Взимане на място”);
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;
 
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика, са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на Електронен магазин.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на Електронен магазин.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:
 • В детайлната страницата на всяка стока, представена на платформата на Електронен магазин на Доставчика, или
 • при преработване на поръчката в раздел “кошница” на платформата на Електронен магазин и избиране на една от предложените възможности за доставка и транспорт.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Електронен магазин преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронен магазин.
(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки и/или услуги.
Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките и цената на стоките преди или в момента на доставката им, в случай, че е избрана покупка с допълнителна услуга доставка.
(3) Ползвателят се задължава да заплати на Доставчика цената на избраните стоки преди Ползвателят да ги вземе на място от адреса на седалището на Доставчика, в случай, че е избрана опция “Вземи на място”. Ползвателят се задължава да заплати на Доставчика цената на избраните стоки чрез един от предложените на платформата на Електронен магазин начини за плащане по банков път или чрез виртуален POS терминал. Плащания в брой не се приемат.
Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от  Електронен магазин на интернет адрес www.bulgarshtina.bg в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на получаване на стоката, като транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).
(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез платформата на Доставчика на Електронен магазин, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми (ако Ползвателят е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.
(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена. 
(5) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя (Ползвателя) след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.
(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес на електронна поща, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Декларация за поверителност относно защитата на личните данни, достъпна на адрес www.bulgarshtina.bg, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.
Чл. 15. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на интернет адрес www.bulgarshtina.bg.
IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Електронен магазин, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма (email), изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.bulgarshtina.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях. 
XI. ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)
Чл. 18. С регистрацията си и съгласяването с Общите условия за използване на сайта www.bulgarshtina.bg, всеки потребител (Ползвател) може да даде съгласието си, съгласно Декларацията за поверителност относно защита на личните данни на „Криейтив Уит Ю“ ООД в рамките на платформата „Карти срещу българщината“ и уебсайта с Електронен магазин на адрес в интернет www.bulgarshtina.bg да получава информационни бюлетини от „Карти срещу българщината“, съдържащи информация за текущи промоции и активности, както и организирането на бъдещи такива с търговска и маркетингова цел. 
Чл. 19. Записването за получаване на Електронен информационен бюлетин е възможно и без задължителна регистрация в сайта www.bulgarshtina.bg. Всеки онлайн потребител (Ползвател) може да заяви получаване на информационен бюлетин на свой e-mail адрес, използвайки бутон “Запиши ме”, който се намира в секцията на сайта за абониране за електронен информационен бюлетин. За целта Ползвателя трябва да предостави на Доставчика свой валиден e-mail адрес, на който да бъде получаван Електронния бюлетин (Newsletter).
Чл. 20. Отказа си от получаването на бюлетин Ползвателите могат да изразят по всяко време, използвайки приложения линк, намиращ се във всеки изпратен и получен на електронната поща, зададена от Ползвателя, електронен бюлетин. Отказът от получаването на информационен бюлетин не означава отказ от регистрация в сайта (в случай, че е налице такава).

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Ползвателите могат да отправят запитвания, оплаквания, да подават рекламации или да се свържат с Доставчика при възникнал казус по електронна поща на адрес karti@bulgarshtina.bg или на телефон +359 885540988.
Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Електронния магазин на адрес в интернет www.bulgarshtina.bg 
 
(Последна актуализация 9.12.2020 г.)