bulgarshtinata-logo-email
6 БРЪМ
1 КУКУ
2 ДРЪН
3 ПРАС
4 KUR
5 MUR
7 ШЛЯП